bảng vàng vietop


Phan Thuỳ Dương

Sinh viên Đại học

IELTS 8.5

9.0 Listening | 8.0 Writing

Hà Quốc Hưng

Bác sĩ

IELTS 8.0

8.5 Listening | 8.5 Reading

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

Sinh viên Đại học

IELTS 8.0

8.0 Writing | 7.5 Speaking

Nguyễn Khương Công Duy

Học sinh cấp 3

IELTS 8.0

8.0 Speaking | 8.5 Reading

Nguyễn Đình Ngọc

Sinh viên Đại học

7.5 IELTS

8.5 Listening | 8.0 Reading

Bùi Thanh Phút

Sinh viên Đại học

7.5 IELTS

8.0 Listening | 8.5 Reading

Nguyễn Hữu Minh Đức

Sinh viên Đại học

7.5 IELTS

9.0 Reading | 8.0 Listening

Nguyễn Anh Nguyên

Sinh viên Đại học

7.5 IELTS

8.5 Listening | 7.5 Reading